ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมอบรมเสริมพลัง "การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ" (อ่าน 6) 23 ก.ย. 65
ร่วมอาลัยและงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสวาท บุตรศรี (อ่าน 7) 22 ก.ย. 65
ร่วมงานเกษียณสำราญ วันวานยังหวานอยู่ "ครูสมศักดิ์ โคตรเจริญ , ครูอุดม พานจำนงค์" (อ่าน 8) 22 ก.ย. 65
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA (อ่าน 9) 20 ก.ย. 65
ร่วมอบรมปฏิบัติการสร้างสื่อต้านทุจริต (อ่าน 22) 09 ก.ย. 65
ร่วมเวทีเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย สำหรับครูปฐมวัย ครั้งที่ 2 (อ่าน 32) 09 ก.ย. 65
รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 27) 06 ก.ย. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาฯร่วมพัฒนาโรงเรียน ประจำเดือนกันยายน (อ่าน 26) 05 ก.ย. 65
รับการนิเทศ ติดตาม และการสังเกตชั้นเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนเชิงรุก (Active Learning) (อ่าน 35) 02 ก.ย. 65
โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและฝึกอบรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียน ปี 2565 (อ่าน 38) 27 ส.ค. 65
ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสุริยา แตงหนู (อ่าน 30) 25 ส.ค. 65
ร่วมอาลัยและงานสวดพระอภิธรรมศพ นายสุริยา แตงหนู (อ่าน 29) 24 ส.ค. 65
ร่วมจัดนิทรรศการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 29) 24 ส.ค. 65
ประชุมสามัญครั้งที่ 1/2565 กลุ่มเครือข่ายฯ 9 บัวหุ่งหนองอึ่ง (อ่าน 37) 18 ส.ค. 65
ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT (อ่าน 31) 18 ส.ค. 65
พิธีรับตราพระราชทาน (อ่าน 34) 18 ส.ค. 65
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม ประจำปี 2565 (อ่าน 40) 17 ส.ค. 65
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (อ่าน 37) 16 ส.ค. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมพัฒนาโรงเรียน (อ่าน 36) 15 ส.ค. 65
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา (อ่าน 36) 15 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 38) 11 ส.ค. 65
รับการติดตามยุวเกษตรน้อย (อ่าน 48) 04 ส.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (อ่าน 50) 30 ก.ค. 65
ร่วมประชุมพิธีรับตราพระราชทาน (อ่าน 47) 27 ก.ค. 65
รับมอบเงินทุนเสมอภาค 1/2565 (อ่าน 47) 27 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน (อ่าน 44) 26 ก.ค. 65
ร่วมโครงการเสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย ปี 2565 (อ่าน 42) 26 ก.ค. 65
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2565 (อ่าน 26) 23 ก.ค. 65
รับการนิเทศ ติดตาม การส่งเสริมสมรรถนะครูปฐมวัยต่อทักษะสมอง EF (อ่าน 26) 22 ก.ค. 65
การจัดทำแผนป้องกันภัยในสถานศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน ปี 2565 (อ่าน 25) 22 ก.ค. 65
การคัดกรองการอ่านเขียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 ปี 2565 (ครั้งที่ 1) (อ่าน 27) 20 ก.ค. 65
กิจกรรมดำนาแปลงนาสาธิต (อ่าน 25) 19 ก.ค. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตด้วยระบบคลาวด์ (อ่าน 25) 13 ก.ค. 65
การแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565 ระดับเขตฯ (อ่าน 28) 13 ก.ค. 65
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565 (อ่าน 27) 11 ก.ค. 65
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 (อ่าน 27) 08 ก.ค. 65
การแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2565 (อ่าน 27) 06 ก.ค. 65
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 (อ่าน 28) 01 ก.ค. 65
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 (อ่าน 24) 28 มิ.ย. 65
วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 27) 28 มิ.ย. 65
กิจกรรมลงพื้นที่ (Site Visit) รร.นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (อ่าน 25) 25 มิ.ย. 65
ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปี 2565 (อ่าน 25) 21 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 23) 16 มิ.ย. 65
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 27 พ.ค. 65
ร่วมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบัวหุ่ง ประจำปี 2565 (อ่าน 24) 21 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 70) 18 พ.ค. 65
นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 78) 17 พ.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 79) 17 พ.ค. 65
ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสนอง บุญปัญญา (อ่าน 72) 07 พ.ค. 65
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสนอง บุญปัญญา (อ่าน 68) 06 พ.ค. 65