กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์จิรา แพทย์นาดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายปิยพงษ์ แก่นจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐพล ศรีรักษา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจริญา นรสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอภิสรา สาสังข์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2