กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสำราญ สุทธสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4